Referenční akce v roce 2021

Brno, Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Stupeň: DSPS
Zadavatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Popis: Zpracování dokumentace skutečného proevdení stavby ke kolaudačnímu řízení

Stanovení příčin průsaku podzemních vod do vinného sklepa v obci Velké Pavlovice

Stupeň: Znalecký posudek
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Popis: Posouzení rozborů zeminy, vyhodnocení stavebně-technického stavu kanalizace v okolí vinného sklepa.

Studie odkanalizování obce Stvolová

Stupeň: Studie
Zadavatel: Obec Stvolová
Popis: Technicko-ekonomická studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci.

Studie odkanalizování obce Rozhraní

Stupeň: Studie
Zadavatel: Obec Rozhraní
Popis: Technicko-ekonomická studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci.

Povodňový plán nemovitosti

Stupeň: Technická pomoc
Zadavatel: Stabil, s.r.o.
Popis: Vypracování protipovodňového plánu pro rodinný dům v Brně.

Brno, Besední, Veselá II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Změna typu pažení štoly a jam

Stupeň: PS
Zadavatel: Metrostav, a.s. Divize 1
Popis: Vypracování projektové dokumentace proprovádění stavby na pažení jam hornickým způsobem.

Brno, ČOV Modřice, protipovodňová opatření – 2. část

Stupeň: DUR+DSP, PS
Zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis: Vypracování projektové dokumentace na zabezpečení klíčových míst na objektech ČOV Brno-Modřice.

Brno, kmenová stoka E - oprava kanalizace

Stupeň: DSP, PS a autorský dozor
Zadavatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Popis: Oprava západní a východní větve kmenové stoky E na levém břehu řeky Svitavy a Svratky v úseku od areálu ČOV Brno-Modřice po soutokovou shybkovou komoru Královka v délce 2 x 2,4km. Sanace kmenové stoky E bude provedena bezvýkopovou technologií.

Industriální zóna Málkov

Stupeň: DUR
Zadavatel: ARMEX Oil, s.r.o.
Popis: Inženýrské sítě pro industriální zónu o rozloze 13,5 ha - zásobování vodou, odkanalizování a likvidace odpadních vod na ČOV, odvedení dešťových vod s aplikací hospodaření s dešťovými vodami, požární vodovod.

Brno, Západní - výstavba vodovodu

Stupeň: DUR, DSP, PS a autorský dozor
Zadavatel: Statutární město Brno
Popis: Výstavba vodovodního řadu v ulici Západní, který propojí stávající vodovodní řady na ul. Ernsta Macha a Ctiradové.

Obec Vír - variantní studie odkanalizování

Stupeň: Studie
Zadavatel: Obec Vír
Popis: Technicko-ekonomická studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci.

Obec Kokory - posouzení výstavby kanalizace

Stupeň: Znalecký posudek
Zadavatel: Obec Kokory
Popis: Posouzení projektové dokumentace pro provedení stavby a provedených stavebních prací při výstavbě kanalizace.

Strojírny Bohdalice - posouzení odkanalizování areálu

Stupeň: Odborné posouzení
Zadavatel: Strojírny Bohdalice, s.r.o.
Popis: Odborné posouzení projektové dokumentace na akci „Oddělení areálové jednotné kanalizace, napojení splaškových vod do veřejné splaškové kanalizace - Strojírny Bohdalice, a.s."

Brno, Křížkovského I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu (Veletržní - Hlinky), SO 310 Přeložka vodovodu DN 500, DN 400

Stupeň: DUR+DSP, PS
Zadavatel: PK OSSENDORF, s.r.o.
Popis: Přeložka vodovodu DN 500, DN 400.

Okružní křižovatka Málkov

Stupeň: DUR
Zadavatel: ARMEX Oil, s.r.o.
Popis: PS 30 Odvodnění zpevněných ploch.