Co nabízíme

Společnost nabízí komplexní služby v oblasti odkanalizování měst a obcí zaměřených především na tuto činnost:

 • Projektové práce – všechny stupně projektové dokumentace podle Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.
 • Zpracování studií proveditelnosti – technicko-ekonomické posouzení variant odkanalizování a likvidace odpadních vod v kombinaci s Plánem rozvoje vodovodu a kanalizací daného kraje a demografickým vývojem.
 • Znalecká činnost – znalecké posudky v oblasti „Kanalizací a čistíren odpadních vod“.
 • Znalecké expertízy – znalecké posudky v oblasti „Kanalizací a čistíren odpadních vod“.
 • Odborné posudky – odborné posouzení v oblasti „Kanalizací a čistíren odpadních vod“.
 • Technicko-ekonomické studie proveditelnosti odkanalizování měst a obcí s ohledem na současné dotační tituly.
 • Pasportizace stokových sítí – geodetické zaměření kanalizačních poklopů, vizuální prohlídka kanalizačních šachet, zjištění skutečné trasy vedení stokové sítě, zavedení evidence bodových a liniových prvků (profil, délka, materiál, hloubka šachet).
 • Kamerové prohlídky ležaté kanalizace – možnost použití kanalizačního robota nebo šachtové kamery s pořízením video záznamu.
 • Kamerové prohlídky svislé kanalizace – použití kamery do kanalizačních stupaček s pořízením videozáznamu.
 • Posuzování stavebně-technického stavu kanalizace – obvykle spojené s kamerovými prohlídkami kanalizace se zatříděním podle ČSN EN 13508-2+A1 Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek – Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku.
 • Energetické posouzení čistíren odpadních vod.
 • Odběr vzorků odpadní vody – vyhodnocení v akreditované laboratoři.
 • Konzultační činnost v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod.
 • Energetické posouzení čistíren odpadních vod.
 • Návrh technologie čištění odpadních vod pro vybranou obec.
 • Softwarový produkt pro výpočet čistíren odpadních vod.